Termeni și condiții de utilizare

Please fill out the form below

Art. 1. Obiectul contractului

Servicii de interpretare, traducere, corectura, verificare, concepere text, autorizare, legalizare, apostilare traduceri, pregatire pentru tipar, si servicii de curierat oferite de Furnizor in favoarea Beneficiarului

Art. 2. Durata contractului

Durata prezentului contract este de 1 an cu incepere de la data semnarii de catre ambele parti. Daca nici o parte contractanta nu isi exprima intentia de a renunta la contract, acesta se va prelungi in mod automat cu un an.

Art. 3.  Conditii de plata

 • Pentru serviciile de interpretariat, pretul este specificat in Anexa nr. 1 la prezentul contract.
 • Pentru serviciile de traducere, pretul pe pagina este specificat in Anexa nr. 2 la prezentul contract.
 • Preturile specificate in Anexa nr.1 si Anexa nr.2 pot fi modificate cu acordul partilor in functie de proiectele pentru care se vor solicita serviciile ce fac obiectul prezentului contract. 
 • Furnizorul nu este platitor de TVA. O pagina se considera ….caractere cu spatii.
 • Furnizorul va factura serviciile prestate in ultima zi lucratoare a fiecarei luni pentru luna curenta, numai dupa finalizarea lor si predarea traducerii catre Beneficiar.
 • Plata se va efectua in lei, in termen de 7 de zile de la primirea traducerii si a facturii detaliate redactate de Furnizor si trimise in original la sediul Beneficiarului.

Art. 4. Obligatiile partilor

Art. 4.1. Obligatiile Furnizorului

4.1.1. Furnizorul este obligat sa presteze serviciile cu competenta si sa asigure confidentialitatea lor pe intreaga perioada a derularii prezentului contract.

Art. 4.2. Obligatiile Beneficiarului

4.2.1. Beneficiarul se obliga sa depuna toate diligentele pentru a sustine Furnizorul in efectuarea serviciilor de traduceri, oferind in acest sens toate explicatiile necesare.

4.2.2. Beneficiarul si Furnizorul se obliga sa desemneze  persoanele de contact care sa reprezinte Beneficiarul pe durata derularii prezentului contract.

Art. 5. Clauza de calitate

Furnizorul se obliga sa efectueze traducerea in cele mai bune conditii calitative, raspunzand pentru corectitudinea traducerilor efectuate.

Art. 6. Dispozitii cu privire la dreptul de autor

 • Prin plata tarifului, Furnizorul cedeaza in favoarea Beneficiarului fara alte pretentii drepturile de autor ale operelor de autor rezultate in urma prezentului contract – traduceri – intelegand sub acesta drepturile patrimoniale si dreptul de folosinta, respectiv dreptul de valorificare.

Art. 7. Caracterul confidential al contractului

7.1      Obligatiile Furnizorului

 • Informatiile si documentele obtinute sau la care Furnizorul are acces in perioada de derulare a contractului, precum si contractul de traduceri sau orice prevedere a acestuia sunt considerate Informatii confidentiale.
 • Furnizorul se obliga sa primeasca si sa pastreze confidentialitatea asupra Informatiilor confidentiale. In acest sens Furnizorul  promite si este de acord:
 • Sa nu furnizeze, publice, transfere sau sa utilizeze Informatiile confidentiale, in alt scop decat acela de a-si indeplini obligatiile contractuale, cu exceptia autorizarii exprese a Beneficiarului, in concordanta cu prevederile prezentului articol.
 • Sa nu faca cunoscute unei terte persoane Informatiile confidentiale, in afara acelor persoane implicate in indeplinirea contractului.
 • Sa protejeze Informatiile confidentiale impotriva folosirii, publicarii sau dezvaluirii neautorizate.
 • Sa limiteze accesul la Informatiile confidentialeacelor angajati sau colaboratori care nu au nevoie de asemenea acces in vederea executarii Contractului.
 • Sa atraga atentia fiecarei persoane careia i se acorda acces la orice Informatie confidentiala, asupra faptului ca le este strict interzisa utilizarea, publicarea, dezvaluirea  sau permiterea altor persoane sa utilizeze in orice scop oricare dintre Informatiile confidentialeiar, la cererea Beneficiarului, sa transmita acestuia un exemplar al unui acord scris in acest sens, semnat de catre persoanele respective
 • Sa raspunda fata de Beneficiar solidar cu orice persoana careia i se acorda acces la orice Informatie confidentiala fara acordul Beneficiarului, in cazul in care orice Informatie confidentiala este utilizata, publicata sau dezvaluita in orice mod altor persoane.
 • Furnizorul va fi exonerat de raspunderea pentru dezvaluirea de informatii referitoare la contract numai daca informatia a fost dezvaluita dupa ce a fost obtinut acordul scris al celeilalte Beneficiarului pentru asemenea dezvaluire sau a fost efectuata la cererea imperativa a autoritatilor, în baza prevederilor legale aplicabile.
 • In cazul in care Furnizorul incalca oricare dintre obligatiile prevazute in cuprinsul acestui articol in perioada de derulare a contractului in alte scopuri decat indeplinirea obligatiilor contractuale pe durata derularii contractului sau in termen de cinci ani dupa incetarea acestuia, Beneficiarul are dreptul la daune in valoare de 10.000 (zecemii) EURO, plus valoarea pagubelor provocate.
 • Obligatiile beneficiarului
 • Prin prezentul acord se interzice Beneficiarului:
 • contactul direct sau prin persoane interpuse cu colaboratorii Furnizorului, in scopul colaborarii directe cu acestia in vederea traducerii de documente sau orice alte materiale,  interpretariatului, prestarii de servicii DTP, prestarii de servicii de editare text, fara acordul scris al Furnizorului;
 • incheierea unor contracte sau conventii de orice natura in scopul traducerii de documente sau orice alte materiale, interpretariatului, prestarii de servicii DTP, prestarii de servicii de editare text, cu colaboratorii Furnizorului, in mod direct sau prin persoane interpuse;
 • acceptarea unor oferte de colaborare directa sau prin persoane interpuse venite din partea colaboratorilor  Furnizorului, in scopul traducerii de documente sau orice alte materiale,  interpretariatului, prestarii de servicii DTP, prestarii de servicii de editare text;

Art. 8. Incetarea contractului

Prezentul contract inceteaza in urmatoarele cazuri:

 • partile convin de comun acord incetarea contractului;
 • oricand fara niciun motiv, de catre oricare dintre parti, cu o notificare prealabila de 30 de zile.
 • neindeplinirea sau indeplinirea defectuoasa a obligatiilor contractuale de catre una din parti, cu un preaviz de 5 zile;
 • in caz de dizolvare, lichidare, faliment, retragerea autorizatiei de functionare a unuia din contractanti, caz in care contractul va fi considerat nul, partile insa fiind obligate sa indeplineasca datoriile uneia catre alta, datorii rezultate pana la momentul interventiei cauzei de disparitie;
 • in cazul in care oricare dintre parti cesioneaza drepturile si /sau obligatiile sale ce decurg din prezentul contract fara acordul prealabil scris al celeilate parti.

Art. 9. Litigii

Eventualele litigii aparute pe parcursul executarii prezentului contract se vor solutiona pe cale amiabila, iar daca acest lucru se va dovedi imposibil, partile se vor adresa instantelor judecatoresti competente.

Art. 10. Forta Majora

Forta majora, legal notificata, exonereaza de raspundere partea ce o invoca, in conditiile legii.