Securitatea datelor și a documentelor

Stimați utilizatori,

Vă informăm că începand cu 25 mai 2018 au intrat în vigoare prevederile Regulamentului Parlamentului European și al Consiliului Europei nr. 679/2016, privind protecția și libera circulație a datelor cu caracter personal și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor).

Lusto Services SRL nu este operator de date cu caracter personal, dar prelucrează date cu caracter personal a căror notificare către Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal nu este necesară, întrucat nu se află în situațiile prevăzute de Decizia nr. 200/2015 referitoare la stabilirea cazurilor de prelucrare a datelor cu caracter personal pentru care este necesară notificarea.

Scutirea de obligația de a notifica autoritatea competenta de supraveghere nu exonerează operatorul de îndeplinirea celorlalte obligații care îi revin potrivit noilor reglementari privind protecția datelor (conform art. 12/Legea 677/2001) precum și de adoptarea măsurilor adecvate pentru asigurarea protecției datelor (Art 20 alin. 1 Legea 677/2001, Ordinul 52/2002).

Lusto Services SRL și utilizatorii cu cont de Traducător înregistrați pe platforma Lusto Translations, prelucrează datele cu caracter personal, pentru a asigura buna desfășurare a activităților de traducere, interpretariat, pregătire documente pentru tipar, concepere text, revizie și colationare texte, lagalizare notarială documente, apostilare documente, autorizare traduceri și orice alte activitati conexe serviciilor de traducere și interpretariat.

Colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal se face în baza Termenilor și condițiilor de colaborare, a Proiectelor și Ofertelor transmise prin intermediul platformei Lusto Translations, a comenzilor scrise și telefonice.

Aveți oricând dreptul de a cere rectificarea, ștergerea sau restricționarea accesului la datele dvs. personale prin trimiterea unui email la adresa traduceri@lusto.ro.

Datele dvs. cu caracter personal pot fi transferate cu scopul prelucrării, în conformitate cu prevederile legislației aplicabile privind protecția datelor cu caracter personal.

Începand cu 25 mai 2018, în conformitate cu prevederile GDPR, vă informăm ca aveți urmatoarele drepturi:

  • Dreptul de a fi informat;
  • Dreptul la acces;
  • Dreptul la rectificare și actualizare;
  • Dreptul la ștergerea și restricționarea datelor;
  • Dreptul la refuzul portării datelor;
  • Dreptul de a vi se cormunica orice rectificare, ștergere, restricționarea prelucrării;
  • Dreptul de a formula o plangere în fața Autorității de supraveghere, respectiv Autoritatea Natională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, cu sediul în București, Bv. Gheorghe Magheru, nr 28-30, Sector 1;
  • Dreptul de a fi informat cu privirea la încălcarea securității datelor.

Prin completare formularelor de pe site-ul https://www.traducatori.lusto.ro sau prin trimiterea de solicitări scrise sau telefonice vă dați acordul privind aceste reglementari.

Deasemenea, Utilizatorii recunosc și sunt de acord că Lusto Translations deține toate și oricare drepturi, titluri și interese cu privire la baza de date care conține datele cu caracter personal în legătură cu Clienții. Lusto Translations acordă Clientului dreptul de a utiliza baza de date care conține date personale privind Clienții, pe durata de aplicare a Termenilor și Condițiilor și exclusiv în scopul executării obligațiilor asumate prin Termeni și Condiții. Traducătorul  se obliga să respecte si sa apere prin măsuri tehnice și organizatorice de protecție adecvate, toate drepturile Clienților legate de protecția și securitatea datelor cu caracter personal primite de la Lusto Translations și are obligația de a răspunde, fără să implice Lusto Translations, pentru orice sancțiune sau litigiu și consecințele acestora, care ar putea interveni ca urmare a nerespectării de către Traducător (inclusiv angajații si colaboratorii acestuia) a oricăror obligații legale în legătură cu datele cu caracter personal ale Clienților, suportând integral orice prejudicii sau costuri decurgând direct din acestea.

În cazul Clienților persoane fizice, Traducătorul se obligă să aplice măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru protejarea datelor cu caracter personal precum si împotriva oricăror forme de prelucrare ilegala, in conformitate cu cerințele legale aplicabile.

Traducătorul își asuma sa ia toate masurile necesare prevăzute de către Reglementari pentru a întreprinde prelucrările legate de prezenții Termeni și Condiții, precum si pentru a asigura securitatea datelor personale prelucrate in concordanta cu Termenii și Condițiile împotriva distrugerii accidentale sau ilegale sau împotriva pierderii sau prejudicierii, alterării accidentale, divulgării sau accesului neautorizate și împotriva oricărei alte forme de prelucrare neautorizate sau ilegale.

Fără consimțământul expres și prealabil exprimat prin adresa scrisă a Lusto Translations, Traducătorul nu poate utiliza datele cu caracter personal puse la dispoziție de către Lusto Translations pentru alte scopuri decât pentru îndeplinirea obligațiilor stabilite prin Termeni și Condiții si, la data încetării raporturilor contractuale în baza Termenilor și Condițiilor, va înceta păstrarea și prelucrarea tuturor asemenea date, cu excepția cazului când legea prevede altfel.

Pentru orice discuții pe tema celor de mai sus va rugăm să ne contactați la traduceri@lusto.ro.

Puteți consula legea GDPR accesând http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/?url=CELEX32016R0679

Vă multumim!

Echipa Lusto Translations